Logo - Radonový servis
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, mobil 603 543 038, mobil 605 285 577

CO JE TO RADON A JAK SE PŘED NÍM CHRÁNIT

Vše okolo nás je radioaktivními prvky doslova prostoupeno, tedy i naše tělo. Většina radioaktivních prvků je zde od vzniku naší planety. Radioaktivní prvky se rozpadají a emituji ionizující záření. Za normálních okolností je pro nás toto záření neškodné, protože si na něj již lidské tělo zvyklo. Jinak tomu může být u vyšších koncentrací radonu v domě.

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon se sám přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, vizmutu a olova), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Při vdechování vysokých koncentrací produktů přeměny radonu může dojít ke vzniku rakoviny plic, tak jako např. z kouření a pod. Rakovina plic nevzniká ihned, jde o dlouhodobou záležitost (10, 20 i více let). S rostoucí koncentrací vdechovaných produktů přeměny radonu roste i pravděpodobnost výskytu rakoviny plic.

uvolňování radonu z půdy a stavebních materiálů

Radon se do domu dostává třemi cestami z podloží, ze stavebního materiálu a z vody. Nejčastěji se radon do budovy dostává z podloží. V důsledku prasklin a netěsností základů je radon zejména v topném období doslova nasáván s půdním vzduchem z podloží do domu.

Pro srovnání: v hloubce jeden metr v podloží se koncentrace radonu pohybují v hodnotách 10 000 – 100 000 Bq/m3, ve venkovním ovzduší jsou koncentrace pouze okolo 5 Bq/m3 a průměrná hodnota objemové aktivity radonu (POARn) v budovách ČR je cca 150 Bq/m3 Česká republika patří k zemím snejvyšší koncentrací radonu v bytech.

Podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č) č. 307/2002 Sb. je směrná hodnota objemové aktivity radonu (dále jen OARn) u novostaveb rovna 200 Bq/m3 a u stávajících staveb 400 Bq/m3.

V již postavených budovách, se doporučuje provést rozumná protiradonová opatření, je-li v pobytové místnosti OARn vyšší než 400 Bq/m3. Je-li zjištěna hodnota vyšší než 4000 Bq/m3 (jde o mezní hodnotu) měl by být v těchto prostorách vyloučen pobyt osob.

Staví-li se nový dům, doporučuje se udělat taková preventivní opatření, aby v pobytových místnostech (např. pokoje, kuchyně atd.) byla OARn menší než 200 Bq/m3. Tato hodnota je zabezpečená pokud je stavba umístěna na pozemku s nízkým radonovým indexem (při vyšším radonovém indexu je nutno provést dostatečná opatření proti pronikání radonu z podloží do domu), staví se z nezávadného stavebního materiálu a používá se nezávadná voda (kontrola hodnot stavebních materiálů i vody z veřejné sítě je ze zákona povinností dodavatele).

POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ NOVÉHO DOMU:

Před stavbou je nutné si nechat zjistit radonový index pozemku (nejlépe ještě před územním rozhodnutím, aby bylo možno stavbu umístit mimo oblast s extrémně vysokým radonovým indexem).

Tabulka stanovení radonového indexu základových půd na základě měření objemových aktivit 222Rn v půdním vzduchu a určení plynopropustnosti základové půdy:

Pozemek s radonovým indexemObjemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu v kBq/m3 (III.kartil)
Nízkým < <20 <10
Středním 30 – 100 20 - 70 10 – 30
Vysokým > >70 >30
Plynopropustnost nízká Plynopropustnost střední Plynopropustnost vysoká

Pokud se bude stavba nacházet na pozemku s nízkým radonovým indexem nemusí být projekt rozšířen o opatření proti radonu u podloží - postačuje běžná hydroizolace.. Pokud se bude stavba nacházet na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem je nutno dle Atomového zákona (§6) projekt rozšířit o nápravná opatření dle ČSN 73 0601 - ve většině případu postačuje hydroizolace proti radonu a plynotěsné prostupy, protínající izolaci (kanalizace, voda apod.). Tato opatření musí navrhnout projektant, který má na tuto činnost osvědčení. Stavební úřad zpravidla účinnost navržených opatření nechává dokladovat kolaudačním měřením OARn v novostavbě, k dy musí být OARn menší než 200 Bq/m3.

ochrana před radonem - nová stavba

Pokud je užívána voda z vlastní studny nechá stavební úřad zpravidla před zahájením stavby dokladovat, zda v používané vodě je vyhovující obsah přírodních radionuklidů (alfa a beta) a radonu. Doporučuje se také nechat si proměřit stavební materiál nejasného původu, které se budou na stavbě používat (např. škvára, staré neproměřené materiály vyráběné z popílku apod. ).JAK POSTUPOVAT U STÁVAJÍCÍCH DOMŮ:

ochrana před radonem - stávající stavba

Před vydáním stavebního povolení k rekonstrukci , nástavbě, půdní vestavbě nebo změně užívání domu se doporučuje provést změření koncentrace radonu v budově. Pokud se potvrdí překročení směrné hodnoty OARn 400 Bq/m, doporučuje se jako součást stavební úpravy provést následující protiradonová opatření:

400 – 700 Bq/m3 jednoduchá opatření (větrání, nucená ventilace)
700 – 1500 Bq/m3 složitější opatření (střední stavební úpravy, nucená ventilace)
1500 – 4000 Bq/m3 zásadní stavební úpravy
nad 4000 Bq/m3 vyloučení pobytu osob

JAK POSTUPOVAT U PŘÍSTAVBY STÁVAJÍCÍCH DOMŮ:

ochrana před radonem - přístavba

při přístavbě pobytových prostor (jde o obytné místnosti nebo prostory ve kterých za rok pobývají všechny osoby dohromady vice než 1000 hod.) se před stavebním povolením stanoví kategorie radonového indexu na pozemku ( jako u novostavby) a proměří se koncentrace radonu v stávající budově

MOŽNOSTI POSKYTNUTÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ:

Stát může poskytnout příspěvek na provedení protiradonových opatření(včetně radonové diagnostiky) ve stávajícím objektu, kde je překročena směrná hodnota. Příspěvek se poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, podrobnosti upravuje směrnice Ministerstva financí ČR. Na příspěvek není právní nárok.

Created by Vlastimil Koudela 2004